Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

Statut

Na podlagi 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 58/09, 39/11, 64/11-UPB) je občni zbor Prosvetnega društva Čemšenik na svojem zasedanju dne 21. 02. 2015 sprejel spremembe in dopolnitve statuta, kot sledi v nadaljevanju

 

S T A T U T

Prosvetnega društva Čemšenik

 

I.             SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Prosvetno društvo Čemšenik (v nadaljnjem besedilu društvo) je samostojno prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in s tem prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju.

 

2. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo se imenuje Prosvetno društvo Čemšenik njegov sedež je v Čemšeniku.

 

3. člen

Društvo ima svoj žig, ki je okrogle oblike, dimenzije 30 mm. V sredini je napis Čemšenik, ob robu pa napis Prosvetno društvo.

 

4. člen

Prosvetno društvo lahko deluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju kulture in prispevajo k razvoju te dejavnosti.

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

 

5. člen

 

Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane obvešča Prosvetno društvo:

-              s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

-              preko društvenega glasila,

-              preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost kulturno društvo obvešča o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja …

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu prosvetnega društva je odgovoren predsednik društva.

 

II.            NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

 

6. člen

Namen in cilji

Prosvetno društvo Čemšenik je bilo ustanovljeno, kot neprofitna organizacija za kulturo na območju Krajevne skupnosti Čemšenik.

Osnovni namen prosvetnega društva je razvijanje kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturno vzgojo in izobraževanjem, posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

Nepridobitne dejavnosti društva so

-              zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturnih programov,

-              organiziranje kulturnih prireditev,

-              povezovanje ljubiteljskih kulturnih izvajalcev,

-              sodelovanje z društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu,

-              sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini,

-              povezovanje v Zvezo kulturnih društev in organizacij,

-              organiziranje javnih prireditev,

-              izvajanje gostinskih storitev na kulturnih in javnih prireditvah.

 

Društvo ne izvaja pridobitnih dejavnosti.

 

III.          ČLANSTVO

 

7. člen

Član Prosvetnega društva lahko postane vsak, ki sprejme statut Prosvetnega društva, podpiše izjavo in plača članarino. Članstvo v društvu je prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane. Plačilo članarine so oproščeni otroci do 18 – ga leta starosti, dijaki študentje in brezposelni.

Če se v društvo včlani mladoletnik do 15. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva. Članstvo sprejema upravni odbor.

 

8. člen

Pravice članov so:

-              da volijo in so izvoljeni v organe društva,

-              da sodelujejo pri delu in soodločajo pri organih društva,

-              da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja pri svojem delu,

-              da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,

-              da so seznanjeni s programom in poslovanjem Prosvetnega društva ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem.

 

Dolžnosti članov so:

 

-              da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe Prosvetnega društva,

-              da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Prosvetnega društva,

-              da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor Prosvetnega društva, v kolikor jo ima društvo uvedeno,

-              da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih nalog.

 

9. člen

 

Prosvetno društvo ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko pridobi član Prosvetnega društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo Prosvetnega društva. Naziv častnega člana Prosvetnega društva se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju dejavnosti Prosvetnega društva. Naziv častnega člana Prosvetnega društva potrjuje občni zbor društva na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član Prosvetnega društva, nima pravice odločanja.

 

10. člen

Članstvo v društvu preneha:

-              s prostovoljnim izstopom,

-              s črtanjem,

-              z izključitvijo,

-              s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o odstopu.

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

IV.          ORGANI KULTURNEGA DRUŠTVA

 

11. člen

Organi društva so:

 

-              občni zbor,

-              upravni odbor,

-              nadzorni odbor,

-              disciplinska komisija.

 

12. člen

OBČNI ZBOR

Občni zbor je najvišji organ, ki ga sestavljajo vsi člani Prosvetnega društva.

Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali pa na zahtevo ene tretjine članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim materialom. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

 

13. člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov društva. Če ob napovedanem času občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Občni zbor veljavno sklepa, če je prisotna vsaj tretjina članov oziroma najmanj 10 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

 

14. člen

Naloge občnega zbora:

-              sklepa o dnevnem redu občnega zbora,

-              sprejema statut in druge akte društva,

-              sprejema program dela društva,

-              sprejema finančni načrt in zaključni račun,

-              voli in razrešuje predsednika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora ter člane disciplinske komisije,

-              odloča o višini članarine,

-              odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,

-              odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi,

-              dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,

-              imenuje častne člane društva,

-              odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,

-              odloči o prenosu preostanka premoženja društva po prenehanju delovanja društva,

-              odloča o nakupu in prodaji nepremičnin večje vrednosti,

-              sklepa o prenehanju društva,

-              odloči o sedežu društva.

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 5 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

 

15. člen

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor se konstituira na svoji prvi seji, kjer izvoli podpredsednika, tajnika in blagajnika.

Upravni odbor šteje 9 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik ter 5 izvoljenih članov. Upravni odbor se sestavlja po potrebi, najmanj pa 2-krat letno. Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

 

16. člen

Naloge upravnega odbora so:

 

-              sklicuje občni zbor društva,

-              skrbi za izvrševanje programa dela društva,

-              pripravlja predloge aktov društva,

-              pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,

-              sklepa o sprejemu novih članov,

-              skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,

-              upravlja s premoženjem društva,

-              ustanavlja in ukinja komisije društva,

-              sklepa o podeljevanju priznanj,

-              uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor,

-              odloči o naslovu društva.

 

17. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa njegov podpredsednik.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju tudi komisije, ki so sestavljene iz zunanjih sodelavcev.

 

18. člen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem Prosvetnega društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora, lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

 

19. člen

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4 leti. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija odloča o pisnih zahtevkih za reševanje sporov in obravnava člane društva, člane organov društva in funkcionarje, ki so kakorkoli kršili določila Statuta ali drugih splošnih aktov društva.

Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji pristni vsaj trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino pristnih. Sprejete odločitve najprej predstavijo nadzornemu odboru nato pa še ostalim članom društva.

Komisija je v prvi vrsti dogovorna upravnemu in nadzornemu odboru. O odločitvah sprejetih v sodelovanju z obema odboroma komisija na občnem zboru z njimi seznani tudi ostale člane društva.

 

20. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

-              kršitve določb statuta in drugih splošnih aktov društva,

-              nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Prosvetnem društvu,

-              neizvrševanje sklepov organov Prosvetnega društva,

-              dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu Prosvetnega društva.

 

21. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija, so:

-              opomin,

-              javni opomin,

-              izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ, ki dokončno odloči o zadevi.

 

22. člen

PREDSEDNIK DRUŠTVA

Predsednik zastopa in predstavlja Prosvetno društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 leti.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delovanje je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

 

23. člen

TAJNIK DRUŠTVA

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli upravni odbor izmed članov upravnega odbora za dobo 4 leti. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

 

V.           FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

24. člen

VIRI DOHODKOV

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

-              s članarino,

-              iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,

-              z darili in volili,

-              s prispevki donatorjev in sponzorjev,

-              iz javnih sredstev, proračuna lokalne skupnosti,

-              iz drugih virov.

Če društvo pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

 

25. člen

VODENJE FINANČNEGA IN MATERIALNEGA POSLOVANJA

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor.

Finančno in materialno poslovanje vodi društvo v skladu z računovodskim standardom za društva za vodenje se uporablja enostavno knjigovodstvo.

 

26. člen

Upravni odbor mora v skladu s pravili računovodskih standardov pripraviti poročilo za občni zbor o finančnem in materialnem poslovanju tako, da se prikaže resnično stanje o premoženju in finančnem poslovanju društva.

 

27. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva. Za pomoč pri urejanju finančno –materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

 

28. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko odkupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.

Nepremičninsko premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

 

29. člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

VI.          PRENEHANJE DRUŠTVA

30. člen

Društvo lahko preneha:

-              po sklepu občnega zbora z 2/3 prisotnih članov,

-              po samem zakonu.

V primeru prenehanja društva pripada premoženje Prosvetnega društva Čemšenik lokalni skupnosti.

 

VII.         STATUT

31. člen

Statut društva se spreminja na občnem zboru. Na zboru se pregledajo členi obstoječega statuta, zastareli členi se spremenijo tako, da so v skladu s delovanjem društva. Vse spremembe pa morajo biti sprejete z 2/3 sklepčnostjo prisotnih na občnem zboru.

Po prenovi se statut predloži na občino kjer ga pregledajo in predstavijo popravke v primeru, da so ti potrebni. Ko statut doseže vse standarde na podlagi 20. člena Zakona o društvih sledi overovitev pri notarju.

Ta statut je sprejel občni zbor v Čemšeniku, dne 21. 02. 2015, uporablja pa se lahko, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih (Ur. List RS, št. 61/06, 58/09, 39/11, 64/11). Z dnem vpisa spremenjenega statusa v register društva preneha veljati statut, sprejet na občnem zboru, dne 18. 06. 2003.

 

TAJNICA:Nataša Pirnat Drobne               

PREDSEDNIK: Marko Drobne