Dobrodošli na spletni strani Krajevne skupnosti Čemšenik.

JAVNI POZIV ZBIRANJE POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ZAGORJE OB SAVI

Krajevna skupnost Čemšenik

Občina Zagorje ob Savi na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) obvešča javnost, da bo v letu 2022 pristopila k začetku
priprave sprememb in dopolnitev sprejetega Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 18/2015 – UPB, 9/2017) (v nadaljevanju: OPN Zagorje
ob Savi).

Zbiranje pobud poteka do vključno 15. septembra 2022. Pobud, prejetih po preteku navedenega roka, ne bo mogoče obravnavati v tokratnem postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN Zagorje ob Savi. Pobude in predlogi se lahko nanašajo na vsebine tekstualnega in grafičnega dela OPN Zagorje ob Savi (na spremembo namenske rabe prostora, na prostorsko izvedbene pogoje in drugo). Občina Zagorje ob Savi se bo do vseh pobud, prejetih do navedenega datuma, opredelila in do njih sprejela strokovno stališče ter sprejemljive uvrstila v spremembe in dopolnitve OPN Zagorje ob Savi. Občina pobude upošteva le, če izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi in drugimi omejitvami v prostoru ter ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišča za gradnjo s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.

Pri spremembi namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in območja mineralnih surovin mora lokalna skupnost pri pripravi prostorskega akta upoštevati tudi določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/2022). V primeru nepopolne pobude bo pobudnik pozvan k dopolnitvi vloge.

Navodilo za oddajanje pobud
Načini oddaje pobude:
- na vložišču Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
- po pošti na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
- po elektronski pošti na naslov: obcina.zagorje@zagorje.si

Pobuda mora biti oddana na OBRAZCU Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Zagorje ob Savi, ki je dosegljiv na spletni strani
Občine Zagorje ob Savi: https://www.zagorje.si/objava/352595 ali na vložišču Občine Zagorje ob Savi.

Šteje se, da gre za eno pobudo za spremembo namenske rabe prostora, če gre za eno ali več parcel na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora. Šteje se, da gre za eno pobudo spremembe tekstualnega dela OPN, če gre za enega ali več členov odloka, ki se nanaša na isti tematski sklop.

Dodatne informacije:
https://www.zagorje.si/objava/352595
- po telefonu (03 56 55 710, 03 56 55 707, 03 56 55 709)
- osebno po predhodnem naročilu na sedežu Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9.